„Gmina Fredropol położona jest bądź to w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego bądź też w granicach Przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część terenu Gminy Fredropol objęta jest też obszarem Natura 2000 "Ostoja Przemyska" oraz obszarem Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" . Obszary chronione obejmują nie tylko lasy i grunty orne, ale całe miejscowości, w których mieszkańcy muszą żyć i pragną realizować swoje zamierzenia. Wyznaczone strefy ochrony powodują, iż muszą się oni stosować do licznych ograniczeń i zakazów. Nie bez znaczenia jest fakt, że ograniczenia wynikające z ochrony przyrody znacząco utrudniają rozwój przedsiębiorczości na terenie całej gminy. Inwestorzy niechętnie chcą inwestować na terenach objętych obszarami chronionymi, gdyż wiąże się to dla nich z dodatkowymi kosztami, których nie ponieśliby na terenach nie objętych ochroną. Ma to istotny wpływ na kondycję finansową i rozwój gminy.
Gmina Fredropol widzi potrzebę ochrony środowiska, jednakże nie może się to odbywać tylko kosztem miejscowego społeczeństwa. W rozumieniu Rady Gminy zarówno Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu jak i Obszar Natura 2000 "Ostoja Przemyska" , "Pogórze Przemyskie" utworzone są dla całego społeczeństwa i całe społeczeństwo powinno ponosić koszty wprowadzonych ograniczeń.
Wprowadzenie rezerwatu przyrody ”Reliktowa Puszcza Karpacka” wiązało się będzie z nałożeniem kolejnych licznych zakazów i nakazów na właścicieli gruntów, które w tej strefie się znajdują, bez żadnej rekompensaty strat jakie z tego wynikają.
Wobec powyższych argumentów Rada Gminy Fredropol wyraża negatywne stanowisko wobec inicjatywy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.”
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gierczak

Informujemy, że od dnia 29.03.2021 r. wypełnianie wniosków obszarowych możliwe będzie jedynie telefonicznie u doradcy - Danuta Roman

Tel.: 724 679 560