Nabór uzupełniający - granty PPGR

Wójt Gminy Fredropol ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.

ZAKRES POMOCY

Nowy, ubezpieczony sprzęt komputerowy (laptop) wraz z wgranym systemem operacyjnymOtrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

Zgłoszenia: 

 1. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń. 

 2. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 7 do 14 październik w sekretariacie Urzędu Gminy Fredropol w godzinach pracy urzędu. 

 3. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia / wpływu do Urzędu Gminy w Fredropolu w/w terminie (również w przypadku nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego). 

 4. Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych zgłoszeń. 

 5. Urząd Gminy Fredropol nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem. 

 6. Złożenie zgłoszenia nie pełnego,  zawierające braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. 

 7. Zgłoszenie musi zawierać obowiazkowo potwierdzenie zatrudnienia przodka w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi dokumentami:

zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z Archiwum Krajowego, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR.

UWAGA !!!

Obowiązek udokumentowania faktu zatrudnienia w PPGR spoczywa na składającym oświadczenie.

UPRAWNIENI
1.    Uczniowie szkół podstawowych (od szkoły zero – 6 lat) i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:

 • uczeń szkoły podstawowej / uczeń szkoły średniej którego dotyczy składane oświadczenie zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,

 • członek rodziny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) ucznia szkoły podstawowej / ucznia szkoły średniej pracował w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał miejscowość lub gminę w której znajdowało się Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,

 • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;

 • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).

2.    Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

DOKUMENTY. Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

W przypadku ucznia niepełnoletniego:

1.    Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego do którego należy dołączyć: 
- kserokopie zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z Archiwum Krajowego, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 
2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych

W przypadku ucznia pełnoletniego:

1.    Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność - do którego należy dołączyć:
b) kserokopie zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z Archiwum Krajowego, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego poświadczającego zatrudnienie w PGR potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR. 

2.    Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych, (pobierz plik)

Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol w godzinach pracy Urzędu. Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 do 14 październik 2022 r.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.


W dniu 25.09.2022 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP w Fredropolu.
W uroczystości wzięli udział min:
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol,
Marek Kuchciński - Poseł na Sejm RP,
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
starszy brygadier mgr inż. Daniel Dryniak - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
starszy brygadier mgr inż. Bogusław Szczurko - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
brygadier mgr inż. Grzegorz Latusek - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
w imieniu Starosty Przemyskiego – Małgorzata Chomycz – Śmigielska Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego,
Józef Gierczak – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi. Strażacy ochotnicy z jednostek Kniażyce, Młodowice, Kupiatycze oraz Fredropol.
Mszę św. odprawił i poświęcenia samochodu dokonał ks. Dziekan Zbigniew Kołodziej Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Fredropolu.

Podkategorie