Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia  21.11.2016  (poniedziałek) w siedzibie Ośrodka będą wydawane zaświadczenia na artykuły spożywcze  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


Punkt wydawania żywności:  ul. Monte Cassino 18  w Przemyślu - od poniedziałku do czwartku godz. 8-14.


Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


Kryteria dochodowe które trzeba spełnić to:
- dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł
- dla osoby w rodzinie 771,00 zł


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie wydania zaświadczenia na żywność to:
1. Zaświadczenie o dochodach netto (praca, renta, emerytura) za poprzedni miesiąc.
2. Kopia zaświadczenia o powierzchni gruntów bądź nakaz płatniczy na rok 2016.
3. Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Rodziny, które składały dokumenty o objęcie dożywianiem dzieci w szkole na rok 2016/2017 nie przedstawiają powyższej dokumentacji.    

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu
Bożena Nuckowska