Wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny

Wnioski  o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Gminy Fredropol nr XV/110/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol
oraz Uchwałą Nr XXXII/256/2012 Rady Gminy Fredropol z dnia 25 września 2012 r. zmieniającą w/w uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej pomoc materialna przysługuje:


1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
 i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Charakter pomocy materialnej:
Socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe
lub ekologiczne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł. na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 ze zm.) (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej( Dz. U. 2015.1058)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.  z 2015 , poz. 163 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gminy Fredropol.
Stypendium nie przysługuje:
●  uczniom klas zerowych,
● uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Fredropol
Stypendium szkolne nie przysługuje :
1. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł (rocznie).
2. Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. Pełnoletniego ucznia
3. Dyrektora szkoły
4. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Pouczenie:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty
z dn. 07.09.1991 r.)
3. Należności z tytułu nienależnego pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, (kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego w sytuacji, kiedy Wójt Gminy uzna , że przyznanie stypendium szkolnego w formach określonych w punktach 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
1. Wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób
w gospodarstwie domowym ucznia,
2. Oświadczenie o dochodach
3. Zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych
w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny

7. odcinek renty/emerytury
8. oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

 
ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z
1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2. Uchwałą  Rady  Gminy Fredropol nr XV/110/2011  z dnia 27 września 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol (Dz. U. Nr 172,  poz.2496 z dnia 8 listopada
2011 r. z późn. zm).

Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu
w terminie do dwóch miesięcy od zdarzenia.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.
2. Zasiłek szkolny może być realizowany poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne  wydatków, po ich udokumentowaniu.
zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
klęski żywiołowej
wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
innych, szczególnych okoliczności
do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Fredropol
w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie
* * * * *