Gmina Fredropol decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego -  Uchwała nr 188/3843/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. otrzymała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Huwnikach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Całkowity koszt projektu to 1 789 886,37 złotych. Dofinansowanie unijne to kwota  980 754,73 złotych. Dodatkowo na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia br. otrzymaliśmy 800 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.
W ramach realizowanego projektu zostanie  dobudowana  sala gimnastyczna do budynku gimnazjum w Huwnikach oraz wyposażone pracownie matematyczno-przyrodnicze w sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne.