język migowy

Pomoc żywnościowa 2023

Opublikowano:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań kwalifikujących do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 PLUS.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dot. działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Euro- pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS określają kryteria kwalifikowalności i wynoszą:

  1. maksymalna wielkość dochodu na osobę w rodzinie wynosi 1.410,00 PLN

  2. maksymalna wielkość dochodu osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.823,60 PLN.

  • Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

  • Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu przy przyznawaniu pomocy o charakterze niefinansowym, a takim świadczeniem jest pomoc żywnościowa w ramach programu POPŻ’21 PLUS.

  • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

  • Do otrzymania skierowania należy dostarczyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody (netto) rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Artykuły spożywcze będzie można odbierać w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, w poniedziałek i wtorek w godzinach od 830 do 13oo .

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (16) 671-98-18 oraz 671-98-83 wew. 54 - UG w Fredropolu,

Kierownik

Bożena Nuckowska

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne