Huwniki - 02 lipca 2017 r.

Szczegóły na Plakacie.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Fredropol odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy.  Radni m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, opiniami komisji stałych Rady Gminy Fredropol w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol. Zarówno opinie komisji stałych Rady Gminy jak również  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniły wykonanie budżetu w 2016 roku i rekomendowały Radzie Gminy podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol Panu Mariuszowi Śnieżkowi.
Tak też się stało. Rada Gminy Fredropol w głosowaniu jawnym 13  głosami udzieliła absolutorium Panu Wójtowi Mariuszowi Śnieżkowi.
    Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom Gminy Fredropol oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Fredropol podkreślając, że dobra, rzetelna i uczciwa współpraca wszystkich tych osób pozwoliła gminie dalej rozwijać się i osiągać sukcesy. Przypomniał również, że wyrazem a jednocześnie dowodem na dokonujący się rozwój gminy jest otrzymana przez Gminę Fredropol statuetka Lidera Inwestycji oraz certyfikat "Wzorowa Gmina" nadane decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu "Wzorowa Gmina"organizowanego przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA.
    Radny Pan Stanisław Turczyński w imieniu Rady Gminy Fredropol oraz mieszkańców złożył na ręce Wójta Mariusza Śnieżka serdeczne podziękowania za wytężoną pracę oraz bardzo dobre, sumienne  zarządzanie i gospodarowanie Gminą Fredropol.

16 czerwca 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu odbyło się wręczenie nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Najlepszego czytelnika biblioteki roku 2016/2017".

Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z zasobów biblioteki, promocja czytelnictwa oraz utrwalenie nawyku obcowania z książką.


Konkurs rozstrzygnięto na podstawie aktywności czytelniczej w Gminnej Bibliotece w Fredropolu oraz filiach bibliotecznych w Huwnikach, Rybotyczach i Sierakoścach.

Nagrody i dyplomy wręczył wójt gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek.

Laureaci konkursu to:

Grupa wiekowa do 9 lat Grupa wiekowa do 13 lat

Gminna Biblioteka w Fredropolu

1. Podbilska Laura -54 wol. 1.Romanowska Roksana - 68wol.

Filia Biblioteczna w Huwnikach

1. Bachurska Gabriela- 76 wol. 1.Podbilska Kaja -60 wol.

Filia Biblioteczna w Rybotyczach

1. Knott Maciej -55 wol. 1. Jeweczko Witold -95 wol.

Filia Biblioteczna w Sierakoścach

1. Haręza Michał -40 wol. 1.Tomankiewicz Martyna -84wol.

Gminna Biblioteka Publiczna wyróżnia czytelników:

1.Skóra Paulina -52 wol.

2.Trybała Gabriela -34 wol.

3. Gościńska Nikola -31wol.

4. Hamryszczak Oskar-27wol.

5.Kądziołka Natalia - 75wol.

6. Burak Zuzanna -44 wol.

7.Karczmarz Julia -42wol.

8.Urban Marcelina -25 wol.

9.Młynarska Kinga – 52 wol.

10.Młynarski Michał - 33 wol.

11.Wajda Martyna - 51 wol.

12. Iskańska Amelia -60 wol.

    21 kwietnia 2017 roku po raz pierwszy został  rozstrzygnięty prestiżowy Ogólnopolski  Konkurs "Wzorowa Gmina" na terenie Województwa Podkarpackiego, organizowany przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA, pod honorowym patronatem Marszałka Pana Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Pana Józefa Jodłowskiego- starosty rzeszowskiego.
    Celem konkursu było nagrodzenie wieloletniego wysiłku, pracy i zaangażowania na rzecz samorządu i zmiany jego oblicza poprzez sukcesywną poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców.
    Gmina Fredropol oraz osoba Pana Wójta Mariusza Śnieżka zostały nominowane  przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do grona 12 gmin z terenu Podkarpacia, a następnie poddane ocenie Kapituły Konkursu, składającej się z przedstawicieli władz naszego województwa i niezależnych ekspertów.
     Kapituła oceniała osiągnięcia Gminy Fredropol i Wójta Pana Mariusza Śnieżka na przestrzeni ostatnich 6 lat na podstawie regulaminowej ankiety konkursu. Wynik tej oceny jest dla nas wyjątkowy. Gmina Fredropol otrzymała tytuł "Wzorowa Gmina" dołączając tym samym do grona najlepiej zarządzanych i wykorzystujących możliwości inwestycyjne gmin w Województwie Podkarpackim a Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek otrzymał statuetkę "Lider Inwestycji" za przygotowanie i zrealizowanie bardzo dużej ilości inwestycji w następujących  obszarach:
1. infrastruktury drogowej,
2. wodno-kanalizacyjnej,
3. zagospodarowania i poprawy przestrzeni publicznej,
4. oświaty i sportu.
Tytuł "Wzorowa Gmina" to symbol sukcesu  Gminy Fredropol w wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i programów krajowych służących realizacji wielu inwestycji gminnych, pokazujący imponujący rozwój Naszej Gminy, który dokonał się w ostatnich latach.
    Wręczenia statuetki w imieniu Patronów Konkursu dokonali Pan Michał Łazarów – doradca starosty rzeszowskiego oraz  Dyrektor Konkursu Pan  Artur Świtoń. Przyznany tytuł jest wyróżnieniem a tym samym podziękowaniem za wyjątkowo sumienną pracę na rzecz rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.
"To dla nas ogromny sukces i niezwykłe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że Gmina Fredropol została dostrzeżona i tak wysoko oceniona przez władze Województwa Podkarpackiego jak również niezależnych ekspertów. Przyznana nagroda motywuje nas do dalszej pracy i poszerzania możliwości rozwojowych Gminy Fredropol" powiedział Pan Wójt odbierając statuetkę.