Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że wzorem lat ubiegłych finansuje dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym 2019/2020 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wnioski o wsparcie w postaci posiłku należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu od 02.09.2019 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Przypominamy, że:

  1. Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej określonego w art. 7 ust. 2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba ubóstwo). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

  1. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkołę, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w wrześniu dochody za miesiąc sierpień)

  2. Kopia decyzji w sprawie wymiaru podatku za rok 2019( tzw. nakaz płatniczy)

  3. Aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał);

  4. W przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018 r.

  • na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

` Kierownik

(-)

Bożena Nuckowska

Mimo nie najlepszej aury była to bardzo udana impreza. Wielu znamienitych gości, wiele różnorodnej muzyki i wiele smaków jadła regionalnego. Wśród gości zaproszonych przez gospodarza Festiwalu Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka byli między innymi: Pan Piotr Pilch – członek zarządu województwa podkarpackiego, Krzysztof Kołodziejczyk, Kazimierz Kapłon, Ryszard Gołębiowski - Radni RadyPowiatu Przemyskiego, Radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Gierczakim, Leszek Urban – Sekretarz Gminy, Jan Podbilski – Skarbnik Gminy, Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach ,Bogumił Ochenduszka Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, Ks. Kazimierz Jurczak, Ks. Szczepan Bemben, Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego w Przemyślu, Artur WILGUCKI redaktor naczelny Życia Podkarpackiego, oraz delegacje z Ukrainy i Słowacji:Pani Tatiana Wołoszyńska w zastępstwie Wójta Gminy Sokilnyki, Pan Vasyl Ivashko Wójt Gminy Solanuvatka, Pan Ivan Łozynski Burmistrz m. Rudki, Pan Jozef Sklencar Starosta Obec Lubisa, Pani Andrea Kličová Starostka Obec Ohradzany, Pani Anna Koščová Starostka Obec Zbojne, Pani Ľudmila Veľasová Starostka Obec Hankovce, Pani Tatiana Terlecka – Przewodnicząca Rady Powiatu Starego Sambora