Urząd Gminy Fredropol informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 z późn. zm.) - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania do prowadzonej przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia  te należy składać w Urzędzie Gminy Fredropol, Fredropol 15 (pok. nr 2) lub bezpośrednio u sołtysa wsi.