Urząd Gminy Fredropol informuje, że od dnia 6 września 2019 roku płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Fredropol

61 9093 1020 2016 0160 0090 0014


W związku z wejściem w życie ustawy z dani 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Fredropol informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 będzie/jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Wójt Gminy Fredropol informuje o wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Fredropol ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę w wysokości 60 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość. Chcąc skorzystać z tego zwolnienia, właściciel nieruchomości musi złożyć na dany rok korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fredropol, pokój nr 17, tel. 16/ 671 98 18 wew. 37.