Na terenie  Gminy Fredropol rośnie bardzo niebezpieczna roślina – Barszcz Sosnowskiego. Dotknięcie rośliny może skutkować poparzeniem skóry i wystąpieniem ciężko gojących się ran. Ostrzegamy, aby nie zbliżać się do roślin, gdyż poparzeniu można ulec nawet przechodząc obok rośliny i jej nie dotykając!

Gmina Fredropol początkiem roku 2019 rozpoczęła działania mające na celu skuteczną walkę z tą rośliną. W związku z tym przystąpiono do opracowania inwentaryzacji stanowisk występowania barszczu kaukaskiego  a w ślad za nią opracowano „Program usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Fredropol na lata 2019-2024”. Program ten został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Fredropol Nr XII/70/2019 z dnia 26 lipca 2019r.

Barszcz

pdf

program

Rozmiar: 13.77 mb
Odsłon : 205
Data dodania: 2019-07-26
pdf

Uchwała

Rozmiar: 357.12 kb
Odsłon : 172
Data dodania: 2019-07-26
pdf

inwentaryzacja

Rozmiar: 16.18 mb
Odsłon : 170
Data dodania: 2019-07-26
docx

Informacja nt. barszczu

Rozmiar: 10.74 kb
Odsłon : 281
Data dodania: 2019-07-26
docx

barszcz ulotka 2

Rozmiar: 1.57 mb
Odsłon : 231
Data dodania: 2019-07-26
docx

barszcz ulotka

Rozmiar: 1.92 mb
Odsłon : 209
Data dodania: 2019-07-26

Urząd Gminy Fredropol informuje, że od dnia 6 września 2019 roku płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Fredropol

61 9093 1020 2016 0160 0090 0014


W związku z wejściem w życie ustawy z dani 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Fredropol informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 będzie/jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Dlatego też Wójt Gminy Fredropol informuje o konieczności złożenia na 2021 rok nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 21 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Fredropol ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę w wysokości 42 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość. Chcąc skorzystać z tego zwolnienia, właściciel nieruchomości musi złożyć na dany rok korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fredropol, pokój nr 17, tel. 16/ 671 98 18 wew. 37.