Ogłoszenie o możliwości dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych z azbestu.

Przypominamy o zakazie wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia przyrody...

Urząd Gminy Fredropol informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013.1399 z późn. zm.) - gminy zostały zobowiązane do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Piece domowe  nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa  się  w  nich  przy  zbyt  niskiej  temperaturze,  co  powoduje wytwarzanie  szkodliwych  substancji  gazowych,  które  negatywnie wpływają  na  ludzi i  środowisko  naturalne.  Gdy  spalasz  śmieci  w domowym  piecu,  zanieczyszczenia  uwalniane  są  do  powietrza  na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci...