USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 roku
Dz. U. Nr 92 poz. 880 o ochronie przyrody:


Art. 124: "Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk oraz szuwarów."

Art. 131:  "Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny"