język migowy

Informacja o nowych stawkach opłat za odpady komunalne na 2023 rok

Opublikowano:

Urząd Gminy Fredropol informuje, że od dnia 6 września 2019 roku płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Fredropol

61 9093 1020 2016 0160 0090 0014


W związku z wejściem w życie ustawy z dani 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Fredropol informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3 będzie/jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust.1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Wójt Gminy Fredropol informuje o wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Fredropol ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę w wysokości 60 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość. Chcąc skorzystać z tego zwolnienia, właściciel nieruchomości musi złożyć na dany rok korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fredropol, pokój nr 17, tel. 16/ 671 98 18 wew. 37.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Fredropolu informuje, że na 2023 rok została wybrana firma świadcząca usługi odnośnie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa. Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów  37-552 Młyny 111A - tel. kontaktowy 785 888 111.
Firmą świadczącą usługi odnośnie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe, place zabaw, przystanki, parking na Kalwarii Pacławskiej: FB Serwis Karpatia Sp. z o.o.  ul.Odległa 8,  33-100 Tarnów–tel. kontaktowy Przemyśl 16/ 675 15 42

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Fredropol „DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (pierwsza deklaracja) lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji i mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty (korekta deklaracji). Druk „DEKLARACJI” można pobrać: ze strony internetowej: www.fredropol.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy Fredropol (tel. kontaktowy: 016/ 671 98 18 w. 37). Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy Fredropol lub przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia/Fredropol nr 61 9093 1020 2016 0160 0090 0014.

Podstawę wpłaty stanowi deklaracja.
W 2023 roku opłaty należy uiszczać w następujących terminach:
- do dnia 31 stycznia I kwartał ( za styczeń, luty, marzec 2023r.)
- do dnia 30 kwietnia II kwartał ( za kwiecień, maj, czerwiec 2023r.)
- do dnia 31 lipca III kwartał ( za lipiec, sierpień, wrzesień 2023r.)
- do dnia 31 października IV kwartał ( za październik, listopad, grudzień 2022r.)

W przypadku nie dokonania wpłaty w ustalonym terminie - zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie zostaną ściągnięte w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z póżń.zm.)

Do pobrania:

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne