Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanych w ustawie cudzoziemców, z uwagina wzrost kosztów energii, cen gazu i żywności.

Wójt Gminy Fredropol informuje, że od dnia 7 stycznia 2022 r. można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu wnioski o dodatek osłonowy (nr telefonu: 16 671-98-94).

Wniosek można pobrać również tutaj:

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy
Wzór
_wniosku_o_dodatek_osłonowy.docx 0.07MB

Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy
Wskazówki
_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf 0.16MB

Dla kogo dodatek osłonowy ? Wszystko zależy od dochodów

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wysokość dodatku osłonowego rocznie uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe tj. zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi  kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnym – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wniosek - terminy i miejsce składania

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu nr 40, I piętro, pokój nr 4.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października br., cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej – informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.