Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że wzorem lat ubiegłych finansuje dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym 2019/2020 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wnioski o wsparcie w postaci posiłku należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu od 02.09.2019 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Przypominamy, że:

  1. Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej określonego w art. 7 ust. 2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba ubóstwo). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

  1. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkołę, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w wrześniu dochody za miesiąc sierpień)

  2. Kopia decyzji w sprawie wymiaru podatku za rok 2019( tzw. nakaz płatniczy)

  3. Aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał);

  4. W przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018 r.

  • na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

` Kierownik

(-)

Bożena Nuckowska