23 czerwca br. delegacja Gminy Fredropol na czele z Wójtem Panem Mariuszem Śnieżkiem przebywała w partnerskiej Gminie Ľubiša na Słowacji. Spotkanie to było częścią wspólnego Projektu „Piękno, którym chcemy się dzielić – szlakiem Wojaka Szwejka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom - Panu Staroście Jozefowi Sklenčárowi, radnym oraz wszystkim mieszkańcom Ľubišy za serdeczne i przyjacielskie przyjęcie.
Dziękujemy również Państwu Lucynie i Henrykowi Rudawskim oraz Chórowi „POKOLENIE” za piękne i godne reprezentowanie naszej gminy.