INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 998)

zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą min.: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zaakceptowaną przez kierownika OPS wójt gminy zawiera stosowną umowę.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy;
  • Nie ma stałego źródła utrzymania;
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi;
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską;
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji;
  • Członka rodziny skazano za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku /załącznik nr 1/ oraz stosownego oświadczenia /załącznik nr 2/ w godzinach pracy Ośrodka.

 

Wnioski oraz załączniki dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu, w godzinach od 700 do 1430 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Fredropolu – GOPS.

 

 

Fredropol, dnia 14 paźdz. 2018 r.           

                                                 Kierownik

                                                                                                                        (-)

                                                                                                          Bożena Nuckowska