Dożywianie dzieci

OGŁOSZENIE!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że wzorem lat ubiegłych finansuje dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym 2018/2019 w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu od 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku...

Przypominamy, że:

  1. pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

  1. w przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkołę, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

  1. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)

  2. aktualny nakaz podatkowy (2018 r.)

  3. aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał);

  4. w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  5. osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2017r.

  • na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

Kierownik

Bożena Nuckowska