"DOBRY START" 

W GMINIE FREDROPOL

Wzór wniosku i załącznika:              https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Jaka pomoc?

Dobry start ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
  2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
  4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje?

Świadczenie nie przysługuje:

  1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
  2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jaka wysokość?

Świadczenie 'Dobry start' przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie świadczenia 'Dobry start' nie wymaga wydania decyzji. Powiadomienie o przyznaniu wymienionego świadczenia odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku bez względu na dochód rodziny.

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 'Dobry start' są przyjmowane:

- od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego w formie ELEKTRONICZNEJ;

- od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku w wersji PAPIEROWEJ –  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu,   I piętro, pokój Nr 4, w godzinach od 800 do 1400.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 'Dobry start'

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie „Dobry start”:

1)  dokument tożsamości do wglądu - rodzic

2) dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego - opiekun prawny

3) dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka

4) kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu

5) kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu

6) kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny - w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu

7) kserokopia karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu

8) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

 

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Dobry start" zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

 

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia „Dobry start” zawarte są    w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”        ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

                  

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400 pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                          

        Kierownik

Bożena Nuckowska