W dniu 15 marca 2018 roku Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Jan Podbilski podpisali umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach podpisanej umowy Gmina Fredropol otrzymała dotację w wysokości 37 204,20 która powiększona o środki własne Gminy zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczego tj. toreb ratowniczych i defibrylatorów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zakupiony sprzęt pozwoli wyposażonym jednostkom na szybkie podjęcie działań ratujących życie i zdrowie wszystkim pokrzywdzonym w miejscu zaistnienia zdarzenia. Zakup i przekazanie sprzętu jednostkom OSP planowane jest na miesiąc kwiecień br.

Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka.