Wójt Gminy Fredropol ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2017/2018. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie  do 15 września 2017 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. 4 (I piętro. Dla słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2017 r.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2017 r.); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowego.
 Wnioski można pobrać:
•    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. Nr 4, I piętro;
•    na stronie internetowej Urzędu (Sekcja GOPS - Stypendia i Zasiłki Szkolne)
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Fredropol odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty  - rozdz. 8a,  art. 90 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 1943 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem  telefonu  (16) 671-98-94 lub w pokoju Nr 4 (I piętro) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.