04 sierpnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka  za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 1 090 000  złotych.


Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji. Promesa dotyczy  drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2017 roku.


Za udzielone wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi  oraz  Pani Wojewodzie Ewie Leniart