W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Fredropol odbyło się posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy.  Radni m.in. zapoznali się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, opiniami komisji stałych Rady Gminy Fredropol w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol. Zarówno opinie komisji stałych Rady Gminy jak również  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie oceniły wykonanie budżetu w 2016 roku i rekomendowały Radzie Gminy podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Fredropol Panu Mariuszowi Śnieżkowi.
Tak też się stało. Rada Gminy Fredropol w głosowaniu jawnym 13  głosami udzieliła absolutorium Panu Wójtowi Mariuszowi Śnieżkowi.
    Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym, sołtysom, mieszkańcom Gminy Fredropol oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspólną pracę na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Fredropol podkreślając, że dobra, rzetelna i uczciwa współpraca wszystkich tych osób pozwoliła gminie dalej rozwijać się i osiągać sukcesy. Przypomniał również, że wyrazem a jednocześnie dowodem na dokonujący się rozwój gminy jest otrzymana przez Gminę Fredropol statuetka Lidera Inwestycji oraz certyfikat "Wzorowa Gmina" nadane decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu "Wzorowa Gmina"organizowanego przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA.
    Radny Pan Stanisław Turczyński w imieniu Rady Gminy Fredropol oraz mieszkańców złożył na ręce Wójta Mariusza Śnieżka serdeczne podziękowania za wytężoną pracę oraz bardzo dobre, sumienne  zarządzanie i gospodarowanie Gminą Fredropol.