20 kwietnia 2017 roku po raz pierwszy został  rozstrzygnięty prestiżowy Ogólnopolski  Konkurs "Wzorowa Gmina" na terenie Województwa Podkarpackiego, organizowany przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA, pod honorowym patronatem Marszałka Pana Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Pana Józefa Jodłowskiego- starosty rzeszowskiego.
    Celem konkursu było nagrodzenie wieloletniego wysiłku, pracy i zaangażowania na rzecz samorządu i zmiany jego oblicza poprzez sukcesywną poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców.
    Gmina Fredropol oraz osoba Pana Wójta Mariusza Śnieżka zostały nominowane  przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do grona 12 gmin z terenu Podkarpacia, a następnie poddane ocenie Kapituły Konkursu, składającej się z przedstawicieli władz naszego województwa i niezależnych ekspertów.
     Kapituła oceniała osiągnięcia Gminy Fredropol i Wójta Pana Mariusza Śnieżka na przestrzeni ostatnich 6 lat na podstawie regulaminowej ankiety konkursu. Wynik tej oceny jest dla nas wyjątkowy. Gmina Fredropol otrzymała tytuł "Wzorowa Gmina" dołączając tym samym do grona najlepiej zarządzanych i wykorzystujących możliwości inwestycyjne gmin w Województwie Podkarpackim a Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek otrzymał statuetkę "Lider Inwestycji" za przygotowanie i zrealizowanie bardzo dużej ilości inwestycji w następujących  obszarach:
1. infrastruktury drogowej,
2. wodno-kanalizacyjnej,
3. zagospodarowania i poprawy przestrzeni publicznej,
4. oświaty i sportu.
Tytuł "Wzorowa Gmina" to symbol sukcesu  Gminy Fredropol w wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i programów krajowych służących realizacji wielu inwestycji gminnych, pokazujący imponujący rozwój Naszej Gminy, który dokonał się w ostatnich latach.
    Wręczenia statuetki w imieniu Patronów Konkursu dokonali Pan Michał Łazarów – doradca starosty rzeszowskiego oraz  Dyrektor Konkursu Pan  Artur Świtoń. Przyznany tytuł jest wyróżnieniem a tym samym podziękowaniem za wyjątkowo sumienną pracę na rzecz rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.
"To dla nas ogromny sukces i niezwykłe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że Gmina Fredropol została dostrzeżona i tak wysoko oceniona przez władze Województwa Podkarpackiego jak również niezależnych ekspertów. Przyznana nagroda motywuje nas do dalszej pracy i poszerzania możliwości rozwojowych Gminy Fredropol" powiedział Pan Wójt odbierając statuetke.


Gmina Fredropol w ciągu ostatnich dwóch kadencji przeszła ogromną metamorfozę wykorzystując wszelkie możliwości rozwoju i wsparcia finansowego zarówno z programów wojewódzkich, rządowych jak i Unii Europejskiej.


1. W zakresie infrastruktury drogowej zmodernizowano i wyremontowano 80% gminnych dróg oraz wyremontowano ważną kładkę mostową w miejscowości Makowa. Na ten cel od 2011 roku wydano ponad 5 milionów złotych. Oprócz remontów nawierzchni dróg zostały wybudowane nowe chodniki na terenie gminy oraz zmodernizowane place przy budynkach użyteczności publicznej: Urzędu Gminy, Poczty Polskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Fredropolu. Wszystkie te inwestycje były dofinansowane ze środków zewnętrznych krajowych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 realizowanego przez Wojewodę Podkarpackiego.


2. Bardzo duże inwestycje zostały zrealizowane w obszarze wodno- kanalizacyjnym na kwotę prawie 17 milionów złotych. Zostały wybudowane sieci kanalizacyjne, przepompownie ścieków, studzienki kontrolne oraz oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sierakośce i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków i budynek techniczny w miejscowości Rybotycze. Na terenie nieobjętym siecią kanalizacją trwają obecnie prace projektowe i kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą. Środki na te zadania Gmina Fredropol pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, lata 2010-2015, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie.


3. Dla Wójta Gminy Fredropol ogromne znaczenie ma przestrzeń publiczna i jej zagospodarowanie. Stąd w ostatnich 6 latach zrealizowano szereg inwestycji poprawiających wizerunek budynków użyteczności publicznej, umożliwiających wypoczynek  dzieciom i młodzieży, lepszą współpracę i integrację społeczną. W ramach tak zwanej infrastruktury komunalnej udało się wykonać następujące zadania: termomodernizację z wymianą stolarki okiennej i nową elewacją w budynkach Urzędu Gminy, Szkole Podstawowej w Huwnikach, Zespole Szkół we Fredropolu, termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Kupiatycze, Kniażyce oraz budynków świetlic wiejskich w miejscowości Nowe Sady, Kniażyce, Darowice Nowosiółki Dydyńskie i Sierakośce.. W sumie na cel wydaliśmy kwotę prawie 3 milionów złotych, a dofinansowanie pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina oprócz środków własnych pozyskała finanse z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę prawie 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na kompleksowe remonty i doposażenie świetlic wiejskich w: Kalwarii Pacławskiej, Makowej, Nowosiółkach Dydyńskich, Śierakoścach,  Młodowicach, Młodowicach Osiedlu.  W latach 2011-2015 Gmina korzystając z trzech źródeł finansowania:Ministerstwa Edukacji Narodowej – program „Radosna Szkoła”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – program LEADER, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz ze środków własnych wybudowała i kompleksowo wyposażyła place zabaw w 17 miejscowościach Gminy Fredropol za kwotę prawie pół miliona złotych.


4. Sport to kolejny obszar podjętych działań Gminy Fredropol. W miejscowości  Fredropol został wybudowany, ogrodzony  i wyposażony w trybuny stadion sportowy. Środki Gmina pozyskała od Marszałka Województwa Podkarpackiego,w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. Ponadto za dotację otrzymaną od Marszałka Województwa Podkarpackiego w wysokości 30 tysięcy złotych w 2012 roku został kompleksowo wyremontowany i wyposażony w trybuny stadion sportowy w miejscowości Huwniki. Obok realizacji zadań inwestycyjnych Gmina Fredropol prowadzi również bogatą działalność w obszarze społecznym i kulturowym, angażując się w projekty ochrony środowiska, projekty tworzące miejsca pracy oraz  podnoszące kwalifikacje mieszkańców. Gmina Fredropol od 2013 roku uczestniczy w programach realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wspierających działania ochrony środowiska w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Od momentu uczestnictwa Gminy w projekcie otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę ponad 90 tysięcy złotych.


5. Oświata jest obszarem szczególnego zainteresowania władz gminy. Gmina Fredropol prowadzi dwa Zespoły Szkół, w skład których na przestrzeni ostatnich 6 lat gmina poczyniła w tym zakresie wielomilionowe inwestycje poprawiające infrastrukturę szkolną, wyposażenie pracowni szkolnych, budowy nowych obiektów przyszkolnych oraz podnoszenia jakości nauczania i wzrostu kompetencji i możliwości uczenia się dzieci i młodzieży. Środki na te zadania zostały pozyskane z programów wojewódzkich, rządowych i unijnych. Przede wszystkim w roku 2011 i 2012  przeprowadzono zadania termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem i wymianą dachu w budynku  Szkoły Podstawowej w Huwnikach oraz kompleksowe docieplenie i wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół we Fredropolu oraz  termomodernizację budynków szkolnych w miejscowości Kupiatycze i  Kniażyce. W sumie gmina pozyskała na ten cel środki finansowe w wysokości prawie pół miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział w Rzeszowie.
W Latach 2010-2014 Gmina Fredropol wzięła udział w programie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn.”Radosna Szkoła”. W ramach programu uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę i kompleksowe wyposażenie przyszkolnych  placów zabaw w miejscowości Rybotycze, Huwniki i Fredropol. Koszt inwestycji to ponad 300 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie to prawie 170 tysięcy złotych. Dodatkowo udało się pozyskać środki finansowe od Marszałka Województwa Podkarpackiego i za kwotę ponad 88 tysięcy złotych wybudować  i wyposażyć kolejne place zabaw w miejscowościach Darowice, Kupiatycze i Nowe Sady. Ponadto z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu LEADER, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz ze środków własnych Gmina wybudowała i kompleksowo wyposażyła kolejne 11 placów zabaw.  Również z powodzeniem Gmina skorzystała z programów rządowych  pn. „Cyfrowa Szkoła” i „Boisko-Orlik -2012, realizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego, w ramach których została wyposażona w narzędzia informatyczne i przybory edukacyjne Szkoła Podstawowa w Huwnikach za kwotę 87 tysięcy złotych oraz   wybudowane boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 przy Zespole Szkół we Fredropolu za kwotę ok miliona złotych. W 2012 roku Gmina uczestniczyła w projekcie „Chcemy osiągnąć sukces” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za uzyskane dofinansowanie w wysokości 59 993 tysiące złotych zakupiono pomoce dydaktyczne i meble do Zespołu Szkół w Huwnikach i we Fredropolu.Gmina Fredropol od 2014 roku wnioskuje o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % i w ramach przyznanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej doposaża sukcesywnie prowadzone przez siebie szkoły i świetlice szkolne w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, meble, pomoce psychologiczno - dydaktyczne i rewalidacyjne. Do tej pory udało się uzyskać 47 tysięcy złotych. W tym w 2015 roku udało się całościowo wyposażyć stołówkę szkolną w Zespole Szkół we Fredropolu za kwotę 14 tysięcy złotych. W ramach  projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie otrzymała 332 tysiące złotych na zakup tablic interaktywnych, przenośnych komputerów, rzutników multimedialnych, odtwarzaczy CD, wielkoformatowych interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku a także realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wizytę studyjną w kampusie w Kielnarowej  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych i warsztatów kreatywnych dla uczniów. Celem realizacji tego projektu jest podniesienie wiedzy  i możliwości uczenia się dzieci i młodzieży w Gminie Fredropol oraz oczywiście doposażenie szkół w specjalistyczne przybory edukacyjne. Należy zaznaczyć, że w ramach tego projektu dostajemy 100% dofinansowania. Gmina nie wnosi żadnego własnego wkładu finansowego.