13 marca 2017 roku Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek podpisał umowę na budowę sali gimnastycznej przy budynku Gimnazjum w Huwnikach. Inwestycję, po wygranym przetargu, będzie realizować Zakład Usługowy Remontowo- Budowlany Antoni Bar z Przemyśla.
Zadanie realizowane będzie dzięki wsparciu unijnemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt Gminy Fredropol pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Fredropol poprzez dobudowę sali gimnastycznej do budynku gimnazjum i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w sprzęt ICT, materiały dydaktyczne" uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymał dofinansowanie. Dodatkowo   Gmina Fredropol na realizację tej inwestycji otrzymała środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016. Jest to program realizowany przez Ministra Sportu i Turystyki przy współudziale Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Inwestycja ma zakończyć się 31 stycznia 2018 roku.