Gmina Fredropol przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do OZE dla mieszkańców Gminy Fredropol

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Fredropol i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 20.01.2017 ROKU.

Projekt będzie obejmował  swoim zakresem:

 

- Zakup  i  montaż  powietrznych  pomp  ciepła  do  przygotowania  ciepłej  wody użytkowej

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

 

Wykonane instalacje przez okres trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu) stanowić będą własność Gminy Fredropol i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po upływie okresu trwałości projektu zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości. W przypadku współwłasności wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie i użyczenie nieruchomości na jego cele.

 

Co to są "Odnawialne źródła energii (OZE)"?

Odnośnie definicji OZE spotkać można różne stanowiska. Z jednej strony odnawialne źródła energii definiowane są jako "źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie" lub jako "źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych"

 

Jakie są źródła energii odnawialnej?

Do najważniejszych energii odnawialnych zaliczamy:
Energię wodną, energię geotermalną, energię prądów morskich, pływów i falowania, energię słoneczną, energię wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz, energię cieplną oceanu.

 

Korzyści wynikające z wdrażania inwestycji wykorzystujących OZE

Korzyści, jakie niesie ze sobą inwestowanie w odnawialne źródła energii należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach - jako korzyści lokalne i globalne oraz korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne. Korzyści gospodarcze to zarówno te w skali mikro jak i makro - bezpośrednie i pośrednie (np. wpływy z podatków, oszczędności na rekultywacji terenów zdegradowanych itp.). Inwestycje w odnawialne źródła energii pozwalają ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Korzyści środowiskowe skorelowane są z korzyściami gospodarczymi, ponieważ korzyść środowiskowa to jednocześnie oszczędności na chociażby renaturyzacji środowiska. Tak jak każda inwestycja, tak również inwestycje w OZE przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i aktywizacji gospodarczej lokalnych terenów.