Gminie Fredropol udało się uzyskać jeszcze w tym roku dofinansowanie na  przebudowę drogi na dz. Nr ewid. 4/2; 45; 46 w Rybotyczach i Posadzie Rybotyckiej w km 0+ 000+200 oraz 0+205-0+405. Wysokość dotacji to kwota 50 000 złotych.
Dofinansowanie uzyskaliśmy z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zadanie musi zostać zrealizowane i rozliczone do końca 2016 roku.