W 2015 roku Gmina Fredropol podjęła prace przygotowawcze do rozbudowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rybotyczach. Oczyszczalnia będzie docelowo obsługiwać 420 mieszkańców wsi Rybotycze na które Gmina posiada już dokumentację projektową, Dla wsi Makowa i Gruszowa trwają obecnie prace projektowe, które mają zostać ukończone do końca 2016 roku.     
Środki finansowe na realizację pierwszej części zadania zostały pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych w planowanej kwocie 759 695,50 zł złote, wkład finansowy Gminy zamyka się sumą 754 758,64 zł złotych. Wójt Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Bogusława Borowska podpisali umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych w dniu 16.11.2015 r.
5 maja 2016 roku  została  podpisana umowa z Wykonawcą robót Zakładem Remontowo - Budowlanym w Zamościu Adam Kustra wyłonionym w drodze przetargu publicznego. Oferta na realizację zadania opiewa na kwotę 1 419 161,09 PLN brutto.
Dodatkowo została podpisana umowa z Biurem Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o. na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Oferta na realizację zadania opiewa na kwotę 9 594,00 PLN brutto.
W przyszłym tygodniu planowane jest podpisanie umowy na nadzór autorski z firmą „INSTAL-MIEDŹ S.C T&Z KOPROWICZ.

Zgodnie z podpisaną umową z Agencją Nieruchomości Rolnych jesteśmy zobowiązani wykonać I etap inwestycji i oddać do użytku do końca 2016 roku. W wyniku realizacji tego etapu zostanie rozbudowany odcinek kanalizacji gminnej na łącznej długości 671 metrów bieżących, na terenie osiedla po byłym PGR.

Zakres robót obejmuje:

1. Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem technicznym, drogami manewrowymi i chodnikami, ogrodzeniem, rurociągami technologicznymi, zjazdem z drogi powiatowej, zielenią izolacyjną i wylotem do rzeki Wiar.
2. Odcinki kanalizacji o łącznej długości 671 metrów bieżących
3. Przepięcia budynków 12 szt,
4. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
5. Przekroczenia Drogi Powiatowej - 2x
6. Przekroczenia cieków wodnych - 3x
7. Demontaż, likwidacja i utylizacja istniejącego osadnika "Imhoffa"
8. Obsługa geodezyjna inwestycji
9. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
10. Sporządzenie kompletnych wymaganych protokołów i oświadczeń w celu zgłoszenia właściwym organom przedmiotu zamówienia do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Bezpośrednio po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy . Zakończenia przebudowy oczyszczalni przewidujemy do 30.10.2016 roku a oddanie do użytkowania do końca 2016 roku.