12 kwietnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 200 tysięcy złotych.Wniosek o przyznanie dotacji Wójt Gminy skierował do Wojewody Podkarpackiego na początku 2016.

Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji.
W ramach przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowana przebudowa  drogi dz. nr ewid. 388  w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000+0+995.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2016 roku.