20 czerwca podczas LVIII  Sesji Rady Gminy Fredropol , radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla wójta gminy Mariusza Śnieżka. Głosowanie radnych poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy  pogratulował wójtowi zrealizowania budżetu. Wójt w swoim przemówieniu podziękował wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom gminy za współpracę i nieoceniona pomoc .


 Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi oraz wypracowanym oszczędnościom można było w 2013 roku wykonać wiele dodatkowych zadań. Gmina kolejny rok pozyskiwała środki z różnych źródeł krajowych i europejskich. W wydatkach inwestycyjnych nastąpił kolejny wzrost nakładów w stosunku do lat poprzednich.

W sesji uczestniczył senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Matusiewicz.