W dniu 24 czerwca br. odbyła się XI sesja Rady Gminy Fredropol, była to tzw.

Sesja absolutoryjna.Rada Gminy po zapoznaniu się z:

    1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2014 rok;

    2) sprawozdaniem finansowym;

    3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie;

    4) informacją o stanie mienia Gminy Fredropol

    5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

oraz pozostałych komisji stałych Rady Gminy podjęła jednogłośnie 15 głosami za  uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Fredropol Mariuszowi Śnieżkowi absolutorium za 2014 rok.