W Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie konsultacyjne z pracownikami Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

Głównym celem spotkania było włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020, w tym analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Gminy Fredropol, a także określenie celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek,
  • pracownicy Urzędu Gminy,
  • radni,
  • sołtysi,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych.