Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań kwalifikujących do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 PLUS.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dot. działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Euro- pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS określają kryteria kwalifikowalności i wynoszą:

  1. maksymalna wielkość dochodu na osobę w rodzinie wynosi 1.410,00 PLN;

  2. maksymalna wielkość dochodu osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.823,60 PLN.

  • Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

  • Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest wliczane do dochodu przy przyznawaniu pomocy o charakterze niefinansowym, a takim świadczeniem jest pomoc żywnościowa w ramach programu POPŻ’21 PLUS.

  • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

  • Do otrzymania skierowania należy dostarczyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody (netto) rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Artykuły spożywcze będzie można odbierać w magazynie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, w poniedziałek i wtorek w godzinach od 830 do 13oo .

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (16) 671-98-18 oraz 671-98-83 wew. 54 - UG w Fredropolu,

Kierownik

Bożena Nuckowska

Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka oraz Gwardiana Klasztoru OO. Franciszkanów w Kalwarii o. Krzysztofa Hury ponad 300 dzieci wzięło udział w Gminnym Dniu Dziecka w Kalwarii Pacławskiej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji dzieci i młodzieży.
Dla uczestników przygotowano wiele atrakcyjnych zajęć, min. Turniej piłki nożnej, konkurs plastyczny, konkurs przyrodniczy, dmuchane zjeżdżalnie.
Największą atrakcją były pokazy sprzętu i sprawności zorganizowane przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej (lądowanie śmigłowców,pokaz ratownictwa), Państwową Straż Pożarną, wojsko oraz Policję.
Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek, kiełbaski z grilla, słodycze ,popcorn, watę cukrową itp.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten dzień był wyjątkowy dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy – Ojcom Franciszkanom z Kalwarii Pacławskiej Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Huwnikach, Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Fredropolu, Dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Sierakoścach, radnym E. Pilch i A. Pelcowi, służbom mundurowym, sponsorom.

Wójt Gminy Fredropol informuje, że Gmina Fredropol posiada w swoim zasobie budynek o przeznaczeniu usługowo-handlowym liczący 55 m² powierzchni użytkowej, zlokalizowany na działce ew. nr 222/3 obrębu Fredropol. Obiekt znajduje się w centrum administracyjno – handlowym Fredropola, przy drodze powiatowej, w sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy oraz pawilonu handlowego „Piotruś Pan”. Działka, na której posadowiony jest budynek uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizację sanitarną.

Osoby zainteresowane wynajęciem przedmiotowej nieruchomości od Gminy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fredropol na nr tel. 16 671 98 18 wew. 40.

Podkategorie