Więcej informacji:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/5557-materialy-edukacyjne

Informacje szczegółowe dotyczące składania deklaracji:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularze do pobrania:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

„Gmina Fredropol położona jest bądź to w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego bądź też w granicach Przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Część terenu Gminy Fredropol objęta jest też obszarem Natura 2000 "Ostoja Przemyska" oraz obszarem Natura 2000 "Pogórze Przemyskie" . Obszary chronione obejmują nie tylko lasy i grunty orne, ale całe miejscowości, w których mieszkańcy muszą żyć i pragną realizować swoje zamierzenia. Wyznaczone strefy ochrony powodują, iż muszą się oni stosować do licznych ograniczeń i zakazów. Nie bez znaczenia jest fakt, że ograniczenia wynikające z ochrony przyrody znacząco utrudniają rozwój przedsiębiorczości na terenie całej gminy. Inwestorzy niechętnie chcą inwestować na terenach objętych obszarami chronionymi, gdyż wiąże się to dla nich z dodatkowymi kosztami, których nie ponieśliby na terenach nie objętych ochroną. Ma to istotny wpływ na kondycję finansową i rozwój gminy.
Gmina Fredropol widzi potrzebę ochrony środowiska, jednakże nie może się to odbywać tylko kosztem miejscowego społeczeństwa. W rozumieniu Rady Gminy zarówno Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu jak i Obszar Natura 2000 "Ostoja Przemyska" , "Pogórze Przemyskie" utworzone są dla całego społeczeństwa i całe społeczeństwo powinno ponosić koszty wprowadzonych ograniczeń.
Wprowadzenie rezerwatu przyrody ”Reliktowa Puszcza Karpacka” wiązało się będzie z nałożeniem kolejnych licznych zakazów i nakazów na właścicieli gruntów, które w tej strefie się znajdują, bez żadnej rekompensaty strat jakie z tego wynikają.
Wobec powyższych argumentów Rada Gminy Fredropol wyraża negatywne stanowisko wobec inicjatywy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.”
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gierczak

Podkategorie