Trwają prace budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2078 relacji Bircza – Huwniki – Granica Państwa w miejscowości Huwniki. W pierwszym etapie zadania zostanie wykonany chodnik na odcinku od kościoła do szkoły podstawowej. Kolejny etap t.j. odcinek od szkoły podstawowej do Huwniki osiedle zostanie wykonany po zakończeniu innych prac na terenie powiatu przemyskiego przez tego wykonawcę.
Inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe przy wsparciu finansowym ze strony Gminy Fredropol w wysokości 50% wartości inwestycji która opiewa na przeszło 180 tysięcy złotych.

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Rybotyczach w ramach zadania inwestycyjnego: " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze". Wykonawca rozpoczął prace od wykopów fundamentowych oraz wykonanie przyłącza wodociągowego dla oczyszczalni ścieków i budynku technicznego.

Wydatki na przygotowanie inwestycji, w tym na dokumentację projektową, wyniosły do tej pory 75 700 zł. Realizacja tegorocznego etapu inwestycji opiewa na łączną kwotę 1 438 755,09 zł z czego Gmina Fredropol poniesie 709 481,66 zaś pozostałą kwotę  729 273,43 Gmina otrzyma od Agencji Nieruchomości Rolnych.

5 czerwca 2016 roku we Fredropolu odbył się Gminny Dzień Dziecka zorganizowany przez Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka wspólnie z Dyrekcją, Nauczycielami, Rodzicami i Uczniami Zespołu Szkół w Fredropolu. Na początek Pan Wójt złożył życzenia najmłodszym mieszkańcom Naszej Gminy, życząc aby każdy dzień był dla nich świętem, pełnym uśmiechu i radości  a w szkole osiągane były tylko i wyłącznie same sukcesy.
Dla wszystkich uczestników z całej Gminy przygotowano wiele bezpłatnych atrakcji: program artystyczny zaprezentowali Uczniowie Zespołu Szkół we Fredropolu a pokaz tańca wychowankowie  Szkoły  A-Z. Były strzelnice, konkursy i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami, pokaz ratownictwa medycznego oraz darmowy dmuchany plac zabaw.Gorącą atmosferę zabawy doskonale chłodziły lody ufundowane przez Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 roku Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał ankietowe badania rolne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, Główny Urząd Statystyczny w wylosowanych gospodarstwach będzie przeprowadzać następujące badania: badanie struktury gospodarstw rolnych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.

Przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 388 w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000 – 0+995" został już rozstrzygnięty. Wygrało konsorcjum firm Lider – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.
    Dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych na przebudowę tej drogi Gmina Fredropol otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach Usuwania skutków klęsk żywiołowych. Otrzymana kwota pokryje 80% kosztów inwestycji.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą.
Gmina Fredropol jest zobowiązana zakończyć realizację inwestycji oraz rozliczyć otrzymaną dotację do końca 2016 roku.

Podkategorie