Drukuj
Kategoria: Środowisko
Odsłony: 1581

Urząd Gminy Fredropol informuje, że od dnia 6 września 2019 roku płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Fredropol

61 9093 1020 2016 0160 0090 0014


Od 1 stycznia 2019 r. nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych będą wynosić 11,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i 17,00 zł  za odpady niesegregowane. Wzrost opłaty nastąpił w związku ze wzrostem kosztów za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A.

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma z Urzędu Gminy zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczonej na podstawie posiadanych przez urząd deklaracji i nowych stawek opłat.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Fredropolu informuje, że od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Fredropolu nr III/16/2018 z dnia 11 grudnia 2018r.:

• Odpady segregowane - 11,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość
• Odpady niesegregowane - 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość

Wzrost opłaty nastąpił w związku ze wzrostem kosztów za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A – tel. kontaktowy: 785 888 111.

Firmą świadczącą usługi odnośnie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na
terenie gminy: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe,
przystanki, parking na Kalwarii Pacławskiej jest FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., 33-100 Tarnów,
 ul. Odległa 8 - tel. kontaktowy: 16/675 15 42.

Informujemy, że w związku ze zmianą stawek opłat, właściciele nieruchomości nie muszą składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma z urzędu gminy zawiadomienie o aktualnej wysokości opłaty, wyliczonej na podstawie posiadanych przez urząd deklaracji i nowych stawek opłat.

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Fredropol „DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (pierwsza deklaracja) lub zaistnienia zmian mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty (korekta deklaracji).
Druk „DEKLARACJI” można pobrać: ze strony internetowej: www.fredropol.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy (tel. kontaktowy: 016/ 671 98 18 w. 37).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy Fredropol lub przelewem na rachunek bankowy:  Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia/Fredropol nr 24 9093 1020 2016 0160 0090 0001
Podstawę wpłaty stanowi deklaracja.
W 2019 roku opłaty należy uiszczać w następujących terminach:
- do dnia 31 stycznia I kwartał ( za styczeń, luty, marzec 2019 r.)
- do dnia 30 kwietnia II kwartał ( za kwiecień, maj, czerwiec 2019 r.)
- do dnia 31 lipca III kwartał ( za lipiec, sierpień, wrzesień 2019 r.)
- do dnia 31 października IV kwartał ( za październik, listopad, grudzień 2019 r.)

Urząd Gminy Fredropol informuje, że od dnia 6 września 2019 roku płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na nowy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia Fredropol

61 9093 1020 2016 0160 0090 0014


W przypadku nie dokonania wpłaty w ustalonym terminie - zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie zostaną ściągnięte w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pobierz harmonogram wywozu odpadów (sekcja "Gospodarka Odpadami").