Urząd Gminy w Fredropolu informuje, że na 2017 rok została wybrana nowa firma świadcząca usługi odnośnie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Fredropol od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 34-451 Tylmanowa. Os. Rzeka 133, Zakład Zagospodarowania Odpadów 37-552 Młyny 111A – tel. kontaktowy 785 888 111.

Firmą świadczącą usługi odnośnie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, administrowanych przez Urząd Gminy Fredropol i położonych na terenie gminy: budynki administracyjne urzędu, świetlice wiejskie, cmentarze, boiska sportowe, przystanki parking na Kalwarii Pacławskiej: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8 - tel. kontaktowy 16/675 15 42Urząd Gminy w Fredropolu informuje również, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnymi na 2017 rok pozostają bez zmian, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Fredropolu nr XVI/138/2015 z dnia 27 listopada 2015r.:

Odpady segregowane - 6,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość

Odpady niesegregowane - 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej nieruchomość

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Fredropol „DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (pierwsza deklaracja) lub zaistnienia zmian mających wpływ na ustalenie wysokości należnej opłaty (korekta deklaracji).

Druk „DEKLARACJI” można pobrać: ze strony internetowej: www.fredropol.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy (tel. kontaktowy: 016/ 671 98 18 w. 25).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w kasie Urzędu Gminy Fredropol lub przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia/Fredropol nr 24 9093 1020 2016 0160 0090 0001


Podstawę wpłaty stanowi deklaracja.
W 2017 roku opłaty należy uiszczać w następujących terminach:
-
do dnia 31 stycznia I kwartał ( za styczeń, luty, marzec 2017r.)
-
do dnia 30 kwietnia II kwartał ( za kwiecień, maj, czerwiec 2017r.)
-
do dnia 31 lipca III kwartał ( za lipiec, sierpień, wrzesień 2017r.)
-
do dnia 31 października IV kwartał ( za październik, listopad, grudzień 2017r.)

W przypadku nie dokonania wpłaty w ustalonym terminie - zostaną naliczone odsetki za zwłokę.
Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie zostaną ściągnięte w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pobierz harmonogram wywozu odpadów (sekcja "Gospodarka Odpadami").