20 czerwca podczas LVIII  Sesji Rady Gminy Fredropol , radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla wójta gminy Mariusza Śnieżka. Głosowanie radnych poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy  pogratulował wójtowi zrealizowania budżetu. Wójt w swoim przemówieniu podziękował wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom gminy za współpracę i nieoceniona pomoc .


 Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami publicznymi oraz wypracowanym oszczędnościom można było w 2013 roku wykonać wiele dodatkowych zadań. Gmina kolejny rok pozyskiwała środki z różnych źródeł krajowych i europejskich. W wydatkach inwestycyjnych nastąpił kolejny wzrost nakładów w stosunku do lat poprzednich.

W sesji uczestniczył senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Matusiewicz.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy
Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy