23 listopada została uroczyście oddana do użytku wyremontowana droga relacji Młodowice Kłokowice. Wartość całej inwestycji to 492 tysiące  złotych. Połowę tej kwoty – 246 tysięcy złotych Gmina Fredropol otrzymała od Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".
 Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości, radnych Gminy Fredropol i mieszkańców Młodowic, następnie Pan Wójt Mariusz Snieżek złożył podziękowania Wojewodzie Podkarpackiemu za przyznanie dotacji na remont drogi oraz  Wykonawcy za sprawną realizację inwestycji a  ksiądz dziekan Zbigniew Kołodziej   poświęcił wyremontowaną drogę.
Z okazji uroczystości otwarcia drogi w Młodowicach Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński przekazał na ręce Pana Wójta Mariusza Snieżka list gratulacyjny, w którym podkreślił:"jestem przekonany, że dokonana w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" inwestycja  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jednocześnie zwiększając dostępność transportową regionu. Korzystając z okazji pragnę przekazać słowa uznania władzom samorządowym oraz wszystkim osobom zaangażowanym za pracę na rzecz rozwoju swojej "małej ojczyzny".
Pani Wojewoda Ewa Leniart również przesłała Panu Wójtowi słowa podziękowań: "pragnę wyrazić najwyższe uznanie wszystkim tym, którzy dzięki kompetentnemu i konsekwentnemu działaniu skutecznie poprawiają infrastrukturę drogową. Zakończone zadania świadczą o dbałości władz samorządowych nad jakością życia mieszkańców, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego gminy".

19 listopada w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się piękna uroczystość Jubileuszu XXV-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru, powitaniem zaproszonych gości a  następnie Przewodniczący Związku przedstawił jego historię od czasu powstania aż do dnia dzisiejszego. W drugiej części uroczystości przyjaciele, współpracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali pamiątkowe odznaczenia. Spośród samorządowców uhonorowani  zostali: Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma oraz Starosta Przemyski Pan Jan Pączek. To ogromne wyróżnienie oraz zobowiązanie do dalszej dobrej współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej.
Pan Wójt Mariusz Śnieżek z okazji Jubileuszu przekazał okolicznościowe listy gratulacyjne na ręce Przewodniczącego Związku   Pana Bartłomieja Galantego, jego zastępcy Pana Sebastiana Dobrowolskiego oraz Przewodniczącego TOZ NSZZ FSG Placówki SG w Huwnikach  Pana Marka Mościszko.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia  21.11.2016  (poniedziałek) w siedzibie Ośrodka będą wydawane zaświadczenia na artykuły spożywcze  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


Punkt wydawania żywności:  ul. Monte Cassino 18  w Przemyślu - od poniedziałku do czwartku godz. 8-14.


Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


Kryteria dochodowe które trzeba spełnić to:
- dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł
- dla osoby w rodzinie 771,00 zł


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie wydania zaświadczenia na żywność to:
1. Zaświadczenie o dochodach netto (praca, renta, emerytura) za poprzedni miesiąc.
2. Kopia zaświadczenia o powierzchni gruntów bądź nakaz płatniczy na rok 2016.
3. Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Rodziny, które składały dokumenty o objęcie dożywianiem dzieci w szkole na rok 2016/2017 nie przedstawiają powyższej dokumentacji.    

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu
Bożena Nuckowska

Gminie Fredropol udało się uzyskać jeszcze w tym roku dofinansowanie na  przebudowę drogi na dz. Nr ewid. 4/2; 45; 46 w Rybotyczach i Posadzie Rybotyckiej w km 0+ 000+200 oraz 0+205-0+405. Wysokość dotacji to kwota 50 000 złotych.
Dofinansowanie uzyskaliśmy z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zadanie musi zostać zrealizowane i rozliczone do końca 2016 roku.

Na początku 2016 roku Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek skierował do Wojewody Podkarpackiego wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, najpierw została przyznana Gminie Fredropol promesa przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 200 tysięcy złotych.  W ramach dofinansowania została zrealizowana przebudowa  drogi dz. nr ewid. 388  w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000+0+995.
Następnie, w kolejnej transzy środków Minister Spraw Wewnętrznych przyznał Gminie Fredropol promesę na kwotę 60 tysięcy złotych na remont drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach w km 0+000-0+380.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o przydziale kolejnych środków dla Naszej Gminy.
3 listopada br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał promesę na kwotę 50 tysięcy złotych na realizację przebudowy drogi dz. nr ewid. 247 w Kupiatyczach w km 0+000-0+310 wraz z przebudową przepustu.
W sumie od początku 2016 roku  Gmina Fredropol otrzymała z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  310 tysięcy złotych.
Jest to ogromne wsparcie.