Weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji


W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.” Energia odnawialna dla Gminy Fredropol” w ramach działania 3.1 Czysta Energia w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Fredropol, przeprowadzona zostanie weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełniania wymogów montażu instalacji.

W okresie od 17 do 20 stycznia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu prowadzone były zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym.
Dzieci miały okazję do zapoznania się oraz omówienia bardzo ciekawych pozycji literatury polskiej: bajek, baśni i wierszy. Oprócz wspólnego czytania i dyskusji dzieci wykonywały ilustracje do przeczytanych utworów, rozwiązywały zagadki, krzyżówki, nie zabrakło też zajęć manualnych, np. lepienia z plasteliny.
Zajęcia były również bardzo dobrą okazją do zapoznania młodych czytelników z historią książki oraz funkcjonowania i znaczenia biblioteki.
Czas spędzony w bibliotece na pewno wzbogacił wiedzę uczestników zajęć i zachęcił do częstszego korzystania z jej zasobów.

 W miniony weekend, 14 i 15 stycznia w świetlicach wiejskich Gminy Fredropol odbyły się spotkania mikołajkowe. Tradycyjnie dzieci z terenu Gminy Fredropol otrzymały paczki mikołajkowe ufundowane przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka. W tym roku paczki trafiły do  750 dzieci urodzonych od 01.01.2004 do 31.12.2016 r.
We wszystkich miejscowościach na terenie naszej Gminy oprócz spotkań ze św. Mikołajem przygotowano dla dzieci poczęstunek, występy oraz inne atrakcje.
28 stycznia św. Mikołaj odwiedzi jeszcze dzieci z Kniażyc oraz Darowic-Koniuszek.

Gmina Fredropol przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do OZE dla mieszkańców Gminy Fredropol

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie prowadzony jest w celu opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.1. Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

W projekcie mogą brać udział osoby fizyczne posiadające prawo własności budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Fredropol i prawo do dysponowania zgłoszoną nieruchomością w okresie realizacji i trwałości projektu.

Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej, w tym agroturystyki - przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 20.01.2017 ROKU.

Projekt będzie obejmował  swoim zakresem:

 

- Zakup  i  montaż  powietrznych  pomp  ciepła  do  przygotowania  ciepłej  wody użytkowej

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

 

Wykonane instalacje przez okres trwałości projektu (5 lat od zakończenia projektu) stanowić będą własność Gminy Fredropol i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom nieruchomości. Po upływie okresu trwałości projektu zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości. W przypadku współwłasności wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie i użyczenie nieruchomości na jego cele.