23 czerwca br. delegacja Gminy Fredropol na czele z Wójtem Panem Mariuszem Śnieżkiem przebywała w partnerskiej Gminie Ľubiša na Słowacji. Spotkanie to było częścią wspólnego Projektu „Piękno, którym chcemy się dzielić – szlakiem Wojaka Szwejka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom - Panu Staroście Jozefowi Sklenčárowi, radnym oraz wszystkim mieszkańcom Ľubišy za serdeczne i przyjacielskie przyjęcie.
Dziękujemy również Państwu Lucynie i Henrykowi Rudawskim oraz Chórowi „POKOLENIE” za piękne i godne reprezentowanie naszej gminy.
Jednogłośnie, wynikiem głosowania 14:0 Rada Gminy Fredropol udzieliła absolutorium za 2018 rok Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Również jednogłośnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania za przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2018 rok. Gratulujemy!

Lepszego otwarcia sezonu imprez plenerowych nie można było sobie wymarzyć. Piękna pogoda, (pomimo ulew dookoła), bardzo bogaty i różnorodny program artystyczny (od folkloru: Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl, Chór Pokolenie) poprzez disco polo (New York, Energy Girls) po muzykę góralską ( Zbóje) aż po folkową i taneczna muzykę ukraińskiego zespołu „Hulaj dana”. Do tego mnóstwo atrakcji, dla najmłodszych (animacje, malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw) oraz dorosłych. I jeszcze znamienici goście, delegacja partnerskiej Gminy Lubisa (Słowacja) ze Starosta Jozefem Sklenčárem , delegacja Gminy Soljanuwatka (Ukraina) z Wójtem Vasylem Ivaszko oraz gość specjalny Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Ale przede wszystkim setki mieszkańców Gminy Fredropol, Przemyśla i całego powiatu. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność i zapraszamy na przyszłe imprezy w naszej Gminie.

W dniu 9 maja 2019 r, w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka z nowo wybranymi sołtysami. Spotkanie to zainaugurowało kadencję nowych sołtysów i rad sołeckich na lata 2019 - 2024. Sołtysi otrzymali od Wójta listy gratulacyjne. Rozmawiano również o ważnych sprawach i problemach dotyczących poszczególnych sołectw i całej Gminy.