Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem”

Te słowa Leopolda Staffa stały się myślą przewodnią gminnych obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, które odbyły się 9 listopada w Zespole Szkół w Huwnikach. Organizatorami święta byli: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek i dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach Pani Agnieszka Misiewicz.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę, koncelebrowaną przez ks. Kazimierza Jurczaka, ojca gwardiana Krzysztofa Hurę i ks. Szczepana Bembna. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do hali sportowej na akademię. Gości witali uczniowie Zespołu Szkół w Huwnikach i wręczali biało – czerwone kokardki, symbole naszych barw narodowych.

Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością: radni powiatowi Pan Krzysztof Kołodziejczyk i Ryszard Gołębiowski, radni Rady Gminy Fredropol na czele z przewodniczącym Panem Józefem Kożuchem, w imieniu komendanta Palcówki SG w Huwnikach przybył major Leszek Kogut, kierownik GOPS we Fredropolu Pani Bożena Nuckowska, kierownik GBP we Fredropolu Pani Dorota Turczyńska - Hamryszczak, pracownicy Urzędu Gminy we Fredropolu: Pan Leszek Urban – Sekretarz, Pani Aneta Pelc, Pan Ireneusz Solarczyk, pracownicy i pensjonariusze DPS w Huwnikach, Pan Mieczysław Rogowski, Pani Urszula Szybiak przewodnicząca Rady Rodziców, rodzice uczniów i mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów składał się z pieśni patriotycznych i poezji mówiącej o drodze Polski do niepodległości. Uczniowie przypomnieli wydarzenia historyczne, które doprowadziły do utraty niepodległości oraz opowiedzieli o walce Polaków o odzyskanie wolności. Była to swoista lekcja historii, wzruszająca i podniosła. Po akademii uczniowie i zaproszeni goście wspólnie śpiewali piosenki legionowe.

O godzinie 11.11 odśpiewano hymn narodowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej".

W ubiegłym tygodniu został postawiony i oddany do użytku nowy, kolorowy plac zabaw w Pacławiu.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 998)

zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą min.: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zaakceptowaną przez kierownika OPS wójt gminy zawiera stosowną umowę.

W dniu 7 października 2018 r.w hali sportowej w Huwnikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, połączona z Balem Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka w Balu uczestniczyło ok. 200 osób z całej Gminy. W uroczystości oprócz Wójta Gminy udział wzięli: Pan Piotr Pilch - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, ks. Kazimierz Jurczak, radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Panem Józefem Kożuchem , Pani Agnieszka Misiewicz -Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach. W imieniu jubilatów podziękowania Panu Wójtowi za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości złożyła Pani Stanisława Cielniak.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji tej wspaniałej uroczystości, a w szczególności: Pani dyrektor Agnieszce Misiewicz oraz nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Huwnikach, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Huwnikach, radnym Stanisławowi Turczyńskiemu i Józefowi Gierczakowi.