Grudzień to dobry miesiąc na podsumowanie kończącego się roku i planowanie na kolejne lata. Budżet Gminy Fredropol za 2016 rok powoli się zamyka . Rozliczane są ostatnie zadania i wydatki. Plany na 2017 rok też zostały już przygotowane. Pan Wójt Mariusz Śnieżek zaprosił Mieszkańców Gminy Fredropol do zapoznania się z tym, co zostało zrobione przez ostatnie dwa lata oraz planami na przyszłość. Spotkania odbyły się w świetlicach wiejskich we wszystkich miejscowościach podczas dwóch pierwszych tygodni grudnia. Uczestniczyli w nich: Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek, Sekretarz Gminy Fredropol Pan Leszek Urban, Radni Gminy Fredropol oraz Sołtysi. Podczas spotkań, licznie przybyli Mieszkańcy, mieli okazję szczegółowo zapoznać się ze zrealizowanymi inwestycjami w Gminie w zakresie infrastruktury, edukacji a także wydarzeń i imprez kulturalnych. Pan Wójt przekazał również informacje o planach i najważniejszych inwestycjach na kolejne dwa lata.
    Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Fredropol z dużym zainteresowaniem i jednocześnie akceptacją odnieśli się do realizowanych zadań i planowanych inwestycji a także wskazali na inne, ważne ich zdaniem działania, mogące poprawić lokalnie infrastrukturę, czy też pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Wszystkie spotkania odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze służącej merytorycznej dyskusji i wymianie informacji.
    Pan Wójt Mariusz Śnieżek składa wszystkim Mieszkańcom serdeczne podziękowania za tak liczne uczestnictwo i bardzo dobrą dyskusję podczas spotkań a Państwu Sołtysom i Radnym za pomoc w organizacji zebrań.

6 grudnia 2016 roku w Rybotyczach została uroczyście otwarta oczyszczalnia ścieków.  Na początek słowa serdecznych pozdrowień do uczestników uroczystości skierował Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński w liście przekazanym na ręce Pana Wójta Mariusza Śnieżka: "uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków. Tą drogą pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich zgromadzonych, zaś do osób zaangażowanych w realizację tej, jakże potrzebnej, inwestycji kieruję szczególnie ciepłe słowa oraz wyrazy podziękowania".
    Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka w uroczystości udział wzięli Radni Gminy Fredropol, mieszkańcy Rybotycz oraz zaproszeni goście na czele z Zastępcą Dyrektora Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie Panią Jolantą Kazimierczak.
      Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane właśnie z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 759 695,50 zł złote, wkład finansowy Gminy zamknął się sumą 754 758,64 zł złotych. Dzięki dofinansowaniu został rozbudowany odcinek kanalizacji gminnej na łącznej długości 671 metrów bieżących oraz zmodernizowany budynek oczyszczalni.
Pan Wójt Mariusz Śnieżek podziękował Dyrekcji Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie  za przyznanie dofinansowania oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.
    Podczas uroczystości Pani Dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie podkreśliła, że Gmina Fredropol jest wyjątkowo skutecznym beneficjentem programów realizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz złożyła na ręce Pana Wójta Mariusza Śnieżka podziękowania za efektywne i skuteczne zarządzanie gminą, wskazując, że:
"tylko gminy z dobrym menadżerem-gospodarzem tak umiejętnie wykorzystują możliwości realizacji inwestycji na terenach popegeerowskich, jakie stwarza Agencja Nieruchomości Rolnych".
 Proboszcz Parafii Rybotycze ks. Kazimierz Jurczak poświęcił nowy obiekt oczyszczalni a następnie uczestnicy uroczystości mieli okazję do zwiedzania budynku i zapoznania się z jego infrastrukturą techniczną.

23 listopada została uroczyście oddana do użytku wyremontowana droga relacji Młodowice Kłokowice. Wartość całej inwestycji to 492 tysiące  złotych. Połowę tej kwoty – 246 tysięcy złotych Gmina Fredropol otrzymała od Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020".
 Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości, radnych Gminy Fredropol i mieszkańców Młodowic, następnie Pan Wójt Mariusz Snieżek złożył podziękowania Wojewodzie Podkarpackiemu za przyznanie dotacji na remont drogi oraz  Wykonawcy za sprawną realizację inwestycji a  ksiądz dziekan Zbigniew Kołodziej   poświęcił wyremontowaną drogę.
Z okazji uroczystości otwarcia drogi w Młodowicach Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński przekazał na ręce Pana Wójta Mariusza Snieżka list gratulacyjny, w którym podkreślił:"jestem przekonany, że dokonana w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" inwestycja  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, jednocześnie zwiększając dostępność transportową regionu. Korzystając z okazji pragnę przekazać słowa uznania władzom samorządowym oraz wszystkim osobom zaangażowanym za pracę na rzecz rozwoju swojej "małej ojczyzny".
Pani Wojewoda Ewa Leniart również przesłała Panu Wójtowi słowa podziękowań: "pragnę wyrazić najwyższe uznanie wszystkim tym, którzy dzięki kompetentnemu i konsekwentnemu działaniu skutecznie poprawiają infrastrukturę drogową. Zakończone zadania świadczą o dbałości władz samorządowych nad jakością życia mieszkańców, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego gminy".

19 listopada w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się piękna uroczystość Jubileuszu XXV-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru, powitaniem zaproszonych gości a  następnie Przewodniczący Związku przedstawił jego historię od czasu powstania aż do dnia dzisiejszego. W drugiej części uroczystości przyjaciele, współpracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali pamiątkowe odznaczenia. Spośród samorządowców uhonorowani  zostali: Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma oraz Starosta Przemyski Pan Jan Pączek. To ogromne wyróżnienie oraz zobowiązanie do dalszej dobrej współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej.
Pan Wójt Mariusz Śnieżek z okazji Jubileuszu przekazał okolicznościowe listy gratulacyjne na ręce Przewodniczącego Związku   Pana Bartłomieja Galantego, jego zastępcy Pana Sebastiana Dobrowolskiego oraz Przewodniczącego TOZ NSZZ FSG Placówki SG w Huwnikach  Pana Marka Mościszko.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia  21.11.2016  (poniedziałek) w siedzibie Ośrodka będą wydawane zaświadczenia na artykuły spożywcze  w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


Punkt wydawania żywności:  ul. Monte Cassino 18  w Przemyślu - od poniedziałku do czwartku godz. 8-14.


Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych , które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


Kryteria dochodowe które trzeba spełnić to:
- dla osoby samotnie gospodarującej 951,00 zł
- dla osoby w rodzinie 771,00 zł


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w formie wydania zaświadczenia na żywność to:
1. Zaświadczenie o dochodach netto (praca, renta, emerytura) za poprzedni miesiąc.
2. Kopia zaświadczenia o powierzchni gruntów bądź nakaz płatniczy na rok 2016.
3. Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Rodziny, które składały dokumenty o objęcie dożywianiem dzieci w szkole na rok 2016/2017 nie przedstawiają powyższej dokumentacji.    

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu
Bożena Nuckowska