Podziękowania - Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Takie było przesłanie tegorocznych Dożynek Gminnych w Makowej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, oraz księży Szczepana Bemben, Radosława Maziarza i Roberta Adamskiego.
Podczas uroczystego Nabożeństwa Dożynkowego został poświęcony nowy ambulans WSPRu który rozpoczyna pracę na terenie tej gminy w miejscu wyczekiwania we Fredropolu.
Po Mszy Świętej korowód pięknie uwitych wieńców przez delegacje z Makowej, Rybotycz, Huwnik, Fredropola, Sierakośc, Klokowic, Kupiatycz,Kniażyc, Nowych Sadów i Darowic prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł na plac obok świetlicy w Makowej.  
Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Maria Sztok i Mieczysław Rogowski przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz gminy.

Chleb ten został podzielony pomiędzy wszystkimi uczestnikami uroczystości.
Prezentacja wieńców rozpoczęła się od delegacji gospodarzy Dożynek -Makowej, która przekazała misternie wypleciony wieniec gospodarzowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi . Wieniec od delegacji Rybotycz odebrał – Sekretarz Gminy Leszek Urban,od Huwnik – przewodniczący Rady Gminy Józef Gierczak, od Sierakośc – sołtys Arkadiusz Kopeć, od Kłokowic – Anna i Józef Łuczak, od Fredropola i Kormanic – sołtys Agnieszka Misiorowska, od Nowych Sadów – Anna i Jarosław Rogowscy, od Darowic – radny Andrzej Latocha, od Kniażyc – sołtys Piotr Ukarma, od Kupiatycz – radny Łukasz Mirowski . Przekazaniom wieńców towarzyszyły pełne humoru, ale też słów wdzięczności i  podziękowań przyśpiewki.
Tegoroczne Dożynki zaszczycili swoją obecnością między innymi, Wicewojewoda Podkarpacki Pani Lucyna Podhalicz, senator Mieczysław Kasprzak, radny powiatowy Krzysztof Kołodziejczyk, dyrektor Wojewódzkiej Stacji pogotowia Ratunkowego Rafał Kijanka oraz goście z Ukrainy – Burmistrze m. Rutki Ivan Łoziński i Burmistrz m. Stary Sambor Igor Truhym.

Po części licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy oraz goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez Chór „Pokolenie” z Nowosiółek Dydyńskich.. Gwiazdą wieczoru był Zespół EXELENT, a muzykę do tańca zapewnił Zespół MAGIC
Najmłodsi miło spędzili czas przy grach i zabawach prowadzonych przez animatorów z grupy Anima Show.

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się w organizacji Dożynek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że wzorem lat ubiegłych finansuje dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym 2019/2020 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wnioski o wsparcie w postaci posiłku należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu od 02.09.2019 r. w godzinach od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Przypominamy, że:

  1. Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej określonego w art. 7 ust. 2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba ubóstwo). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

  1. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole, przedszkolu należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu wniosek wymieniając w nim dzieci oraz szkołę, do których będą uczęszczać w nowym roku szkolnym.

Do wniosku o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania należy dołączyć:

  1. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w wrześniu dochody za miesiąc sierpień)

  2. Kopia decyzji w sprawie wymiaru podatku za rok 2019( tzw. nakaz płatniczy)

  3. Aktualny dowód opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS (za ostatni kwartał);

  4. W przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby, aktualne zaświadczenia od lekarza lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  • na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2018 r.

  • na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

` Kierownik

(-)

Bożena Nuckowska

Mimo nie najlepszej aury była to bardzo udana impreza. Wielu znamienitych gości, wiele różnorodnej muzyki i wiele smaków jadła regionalnego. Wśród gości zaproszonych przez gospodarza Festiwalu Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżka byli między innymi: Pan Piotr Pilch – członek zarządu województwa podkarpackiego, Krzysztof Kołodziejczyk, Kazimierz Kapłon, Ryszard Gołębiowski - Radni RadyPowiatu Przemyskiego, Radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Józefem Gierczakim, Leszek Urban – Sekretarz Gminy, Jan Podbilski – Skarbnik Gminy, Robert Cwynar Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach ,Bogumił Ochenduszka Z-ca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach, Ks. Kazimierz Jurczak, Ks. Szczepan Bemben, Rafał Kijanka – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego w Przemyślu, Artur WILGUCKI redaktor naczelny Życia Podkarpackiego, oraz delegacje z Ukrainy i Słowacji:Pani Tatiana Wołoszyńska w zastępstwie Wójta Gminy Sokilnyki, Pan Vasyl Ivashko Wójt Gminy Solanuvatka, Pan Ivan Łozynski Burmistrz m. Rudki, Pan Jozef Sklencar Starosta Obec Lubisa, Pani Andrea Kličová Starostka Obec Ohradzany, Pani Anna Koščová Starostka Obec Zbojne, Pani Ľudmila Veľasová Starostka Obec Hankovce, Pani Tatiana Terlecka – Przewodnicząca Rady Powiatu Starego Sambora

Bogu na Chwałę Ludziom na Ratunek”

Sentencją wyszywaną na sztandarach Ochotniczych Straży pożarnych Wójt Gminy Fredropol, Pan Mariusz Śnieżek uroczyście otworzył Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbyły się na stadionie w Fredropolu w ubiegłą niedzielę tj.: 30 czerwca 2019 r. Zgromadziły one ponad 500 widzów oraz kibiców pożarniczej rywalizacji. Wystąpiło 6 drużyn z jednostek w Fredropolu, Młodowicach, Kniażycach i Kupiatyczach. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Sekretarz Gminy Pan Leszek Urban.