INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 998)

zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą min.: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zaakceptowaną przez kierownika OPS wójt gminy zawiera stosowną umowę.

W dniu 7 października 2018 r.w hali sportowej w Huwnikach odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, połączona z Balem Seniora. Na zaproszenie Wójta Gminy Pana Mariusza Śnieżka w Balu uczestniczyło ok. 200 osób z całej Gminy. W uroczystości oprócz Wójta Gminy udział wzięli: Pan Piotr Pilch - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, ks. Kazimierz Jurczak, radni Rady Gminy Fredropol na czele z Przewodniczącym Panem Józefem Kożuchem , Pani Agnieszka Misiewicz -Dyrektor Zespołu Szkół w Huwnikach. W imieniu jubilatów podziękowania Panu Wójtowi za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości złożyła Pani Stanisława Cielniak.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji tej wspaniałej uroczystości, a w szczególności: Pani dyrektor Agnieszce Misiewicz oraz nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Huwnikach, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Huwnikach, radnym Stanisławowi Turczyńskiemu i Józefowi Gierczakowi.

W dniu 29 września 2018 r. w Huwnikach odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie „brodu” na rzece Wiar w ciągu drogi Huwniki – Kalwaria Pacławska. Poświęcenia dokonał Metropolita Przemyski abp Adam Szal. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa podkarpackiego Maciej Lewicki, o Krzysztof Hura Gwardian Klasztoru oo Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, ks. Dziekan Zbigniew Kołodziej, ks. proboszcz Kazimierz Jurczak, Przewodniczący Rady Gminy Fredropol Józef Kożuch, radni, sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.


10 września ruszył nabór osób chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych.

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy nie potrafią korzystać z Internetu oraz tych, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu. Szkolenia będą się odbywały w modułach: „Rodzic w internecie", „Mój biznes w sieci", „Moje finanse i transakcje w sieci", „Działam w sieciach społecznościowych", „Kultura w sieci". 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 3 października 2018 r. do 31 października 2018 r.     W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać ze strony, bądź otrzymać w Urzędzie Gminy w sekretariacie, a także w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Szkolenia odbywać się  będą  w  dni  powszednie  od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w dwóch edycjach:

  1. a) 15 października 2018 r. – 30 listopada 2018r.,
  2. b) 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

- w wybranych placówkach Gminy.

Szczegółowe informacje o projekcie: